Nudimo sljedeće usluge:

 • pronalaženje, istraživanje i evidentiranje dobara prirode i kulture, dokumentovanje rezultata i proučavanje dobara;
 • fotografisanje dobara prirode i kulture i u najnepristupačnijim mjestima, kao i sve druge fotografske usluge, zajedno sa obradom fotografija;
 • internet kampanje;
 • skeniranje i digitalizovanje stare građe;
 • izrada karata, planova, mapa, skica i šematskih prikaza prostora;
 • naučno i stručno vrednovanje dobara, te vrednovanje za potrebe razvoja i unapređenja društvene zajednice;
 • izrada i provođenje razvojnih dokumenata: strategija, planova, ekoloških akcionih planova i elaborata;
 • izrada i realizacija projekata u oblasti zaštite životne sredine;
 • organizovanje radionica, kampova, seminara i manifestacija;
 • priprema itinerera, planiranje turističkih ruta i vođenje turističkih tura;
 • organizovanje kampova i radionica vezanih za omladinski turizam;
 • planiranje i organizovanje manifestacija vezanih za podsticanje turističke mobilnosti stanovništva;
 • izrada idejnih-grafičkih rješenja, priprema za štampu, izdavanje časopisa, zbornika radova, knjiga, kataloga, naučno-popularnih brošura, plakata, izrada promotivnih materijala i oglasa;
 • organizovanje javnih rasprava, debata, diskusija, radionica, okruglih stolova, konferencija, seminara, izložbi i performansa.
 • izrada i realizacija projekata, te konsalting u oblasti prirodnih i kulturnih dobara, turizma, planiranja i uređenja prostora i zaštite životne sredine;
 • analiziranje svih kvalitativnih karakteristika prostora;
 • zaštita životne sredine kroz programe iz ekologije i održivog razvoja;
 • planiranje, uređenje i razvoj seoskih prostora kroz programe ruralnog razvoja.
Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više